Skip to main content

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Daoud Rahimi Gym gevestigd te Rolde. Daoud Rahimi Gym hecht veel waarde aan uw privacy en persoonlijke levenssfeer. Voor de uitvoering van bepaalde taken en doelen van Daoud Rahimi Gym heeft Daoud Rahimi Gym (soms) uw persoonsgegevens nodig. Daoud Rahimi Gym garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle leden van Daoud Rahimi Gym en van alle bezoekers van de website van Daoud Rahimi Gym. Dat betekent ook dat Daoud Rahimi Gym van de samenwerkingspartners van Daoud Rahimi Gym de maximale inspanningen verlangt bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens.

Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens Daoud Rahimi Gym verwerkt wanneer u onder andere een opleidingsovereenkomst aangaat met Daoud Rahimi Gym en/of de website www.daoudrahimigym.nl bezoekt, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt, met welke reden Daoud Rahimi Gym gebruik mag maken van uw persoonsgegevens, hoe lang Daoud Rahimi Gym uw persoonsgegevens bewaart en, indien van toepassing, met wie Daoud Rahimi Gym uw gegevens deelt. Daoud Rahimi Gym behandelt uw persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de relevante wetgeving). Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn persoonsgegevens “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”.

In deze privacyverklaring wordt de website van Daoud Rahimi Gym aangeduid als: www.daoudrahimigym.nl.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1.1. Daoud Rahimi Gym vraagt persoonsgegevens van u wanneer:
(a) u een overeenkomst aangaat met Daoud Rahimi Gym;
(b) u als ouder, voogd of wettelijke vertegenwoordiger de overeenkomst mede-ondertekend;
(c) uw IBAN wordt gebruikt bij een afwijkende tenaamstelling.

1.1.2. Wanneer u www.dahoudrahimigym.nl bezoekt vraagt Daoud Rahimi Gym (mogelijk) persoonsgegevens van u indien u:
(a) via het contactformulier contact met ons opneemt;
(b) het formulier voor een gratis proefles gebruikt/invult;
(c) gebruik maakt van de contactgegevens van Daoud Rahimi Gym.

1.2.1. Daoud Rahimi Gym verzamelt mogelijk de volgende (persoons)gegevens wanneer u www.daoudrahimigym.nl bezoekt:
(a) naam (voornaam en/of achternaam);
(b) e-mailadres;
(c) ip-adres;
(d) tekst van uw bericht;
(e) voorkeur datum proefles;
(f) telefoonnummer;
(g) geboortejaar;
(h) opmerkingen / vragen;
(i) taalkeuze.

1.2.2 Daoud Rahimi Gym verzamelt mogelijk de volgende (persoons)gegevens wanneer u een overeenkomst aangaat met Daoud Rahimi Gym:
(a) voornaam;
(b) achternaam;
(c) telefoonnummer;
(d) email-adres;
(e) ouder;
(f) voogd;
(g) wettelijke vertegenwoordiger;
(h) afwijkende tenaamstelling incasso;
(i) handtekening
(j) geslacht;
(k) geboortedatum;
(l) nationaliteit;
(m) beroep;
(n) straat + huisnummer;
(o) postcode + plaats;
(p) IBAN;
(q) BIC;
(r) geboorteplaats.

1.3. Daoud Rahimi Gym gebruikt deze gegevens (mogelijk) om:
(a) contact met u op te nemen of te onderhouden;
(b) vragen te beantwoorden;
(c) de proefles te bevestigen en te informeren over de proefles;
(d) te communiceren in de juiste taal;
(e) het aangaan en uitvoeren van de overeenkomsten;
(f) het bijhouden van de ledenadministratie;
(g) social media;
(i) het uitvoeren van het tuchtrecht;
(j) het uitvoeren van overige voor een sportschool gebruikelijke activiteiten;
(k) het opstellen, versturen en incasseren van facturen, inschrijfgeld en/of lesgeld.

1.4. De reden dat Daoud Rahimi Gym uw persoonsgegevens mag verzamelen is dat:
(a) de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u als betrokkene partij bent.
(b) u als betrokkene toestemming hebt gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor de doelen die Daoud Rahimi Gym daaraan stelt.
(c) de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.
(d) de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens verplichten, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene jonger dan 18 jaar is.
(e) u als bezoeker van www.daoudrahimigym.nl daarvoor toestemming geeft door akkoord te gaan met de privacyverklaring.

1.5. Daarnaast verzamelt Daoud Rahimi Gym informatie over:
(a) uw bezoek aan de website van Daoud Rahimi Gym. Het gaat daarbij in eerste instantie om gegevens die uw browser standaard naar elke website stuurt, die u bezoekt. Denk daarbij aan uw ip-adres.
(b) uw sociale media uitingen gerelateerd aan Daoud Rahimi Gym. En contact dat u maakt met Daoud Rahimi Gym via sociale media.

1.6. Het verstrekken van uw persoonsgegevens is voor u niet verplicht. Op het moment dat u uw persoonsgegevens niet aan Daoud Rahimi Gym verstrekt, heeft dat mogelijk tot gevolg dat Daoud Rahimi Gym onder andere aan de punten benoemt in 1.3. niet kan voldoen.

2. GEBRUIK VAN COOKIES EN BEZOEKERSREGISTRATIE

2.1. Daoud Rahimi Gym gebruikt technische en functionele cookies. Verder gebruikt Daoud Rahimi Gym ook analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een eenvoudig, klein bestand dat een website via de browser opslaat op uw computer. In een cookie zit informatie opgeslagen. De cookies die Daoud Rahimi Gym gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kan Daoud Rahimi Gym hiermee de website optimaliseren.

2.2. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Het kan voorkomen dat sommige onderdelen van de website zonder cookies niet goed functioneren. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser. Meer informatie over cookies vindt u op de websites van Cookierecht en van de Consumentenbond.

2.3. Wanneer informatie wordt geplaatst of uitgelezen en dit niet strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de communicatie met u of voor een specifiek door u gevraagde dienst, wordt u vooraf geïnformeerd en wordt u toestemming gevraagd.

2.4. Google Analytics cookies; via www.daoudrahimigym.nl worden cookies geplaatst door Google, als deel van de ‘Analytics-dienst’. Daoud Rahimi Gym gebruikt deze dienst om bezoekersgedrag bij te houden en om rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website van Daoud Rahimi Gym gebruiken. Op basis daarvan kan Daoud Rahimi Gym de website vervolgens verbeteren. Het gaat dus niet om het onthouden van persoonsgegevens, maar om het bijhouden van uw handelingen op de website. Om uw anonimiteit te garanderen heeft Daoud Rahimi Gym bovendien het volgende gedaan:
(a) Daoud Rahimi Gym heeft een verwerkersovereenkomst gesloten met Google Inc. Deze overeenkomst wordt aangeboden als onderdeel van hun Analytics-dienst;
(b) Daoud Rahimi Gym heeft het laatste octet van uw IP adres gemaskeerd;
(c) Daoud Rahimi Gym heeft het delen van gegevens binnen de Analytics dienst uitgezet;
(d) Daoud Rahimi Gym heeft het delen van gegevens voor advertentiedoelen uitgezet;
(e) Daoud Rahimi Gym heeft de tracking info optie uitgezet;
(f) Daoud Rahimi Gym maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Analytics-cookies.

3. RECHTEN MET BETREKKING TOT UW PERSOONSGEGEVENS

3.1. De persoonsgegevens die Daoud Rahimi Gym van u heeft verzameld, zijn van u persoonlijk. Daarom heeft u de volgende rechten:
(a) het recht om uw toestemming in te trekken. U heeft het recht om de toestemming die u heeft gegeven voor het mogen gebruiken van uw persoonsgegevens in te trekken. Vanaf dat moment mag Daoud Rahimi Gym, zonder andere grond, uw persoonsgegevens niet meer gebruiken. Tot het moment dat u uw toestemming intrekt, heeft Daoud Rahimi Gym uw persoonsgegevens wel mogen gebruiken.
(b) het recht van inzage. Op uw verzoek zal Daoud Rahimi Gym u meedelen of er wat, en zo ja wat er, met uw persoonsgegevens is gebeurd. Daoud Rahimi Gym zal u dan informatie geven over de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens zijn gebruikt, welke persoonsgegevens zijn gebruikt en wie de ontvangers zijn of worden van uw persoonsgegevens. Ook, als dat kan, zal Daoud Rahimi Gym u meedelen welke periode uw persoonsgegevens zullen worden opgeslagen of op basis waarvan die periode wordt bepaald.
(c) recht op rectificatie. Zijn uw persoonsgegevens niet juist of niet compleet? Neem dan contact met Daoud Rahimi Gym op. Daoud Rahimi Gym zal dan zo snel mogelijk uw gegevens verbeteren of aanvullen. Daoud Rahimi Gym laat dit ook de ontvangers van uw persoonsgegevens weten.
(d) recht op wissen van uw persoonsgegevens. Op uw verzoek zal Daoud Rahimi Gym zo snel mogelijk uw persoonsgegevens wissen. Hier zijn slechts enkele uitzonderingen op. Op het moment dat Daoud Rahimi Gym uw persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de doelen die Daoud Rahimi Gym hierboven heeft beschreven, verwijdert Daoud Rahimi Gym uw persoonsgegevens. Ook als Daoud Rahimi Gym uw persoonsgegevens onrechtmatig heeft verwerkt of verkregen, verwijdert Daoud Rahimi Gym uw persoonsgegevens. Daoud Rahimi Gym laat dit ook de ontvangers van uw persoonsgegevens weten.
(e) recht op beperking van de verwerking. In een aantal situaties heeft u het recht om het verwerken van uw persoonsgegevens te beperken. Wilt u hier een beroep op doen? Neem dan contact op met Daoud Rahimi Gym. Daoud Rahimi Gym laat dit ook de ontvangers van uw persoonsgegevens weten.
(f) recht om een klacht in te dienen. U heeft als betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. Dit kan bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) onder andere via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

3.2. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vraagt Daoud Rahimi Gym u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Daoud Rahimi Gym reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

4. PRIVACYBELEID ANDERE WEBSITES

4.1. Op www.daoudrahimigym.nl zijn links opgenomen naar andere websites. Daoud Rahimi Gym is echter niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites als deze niet van Daoud Rahimi Gym zelf zijn. Voor meer informatie daarover verwijst Daoud Rahimi Gym u naar de betreffende websites.

5. DERDEN

5.1. Daoud Rahimi Gym zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of Daoud Rahimi Gym daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

5.2. Indien Daoud Rahimi Gym gebruik maakt van een partij die uw persoonsgegevens voor Daoud Rahimi Gym verwerkt, denk hierbij bijvoorbeeld aan een partij voor het innen van achterstallige betalingen, sluit Daoud Rahimi Gym met deze partij een verwerkersovereenkomst af.

5.3. Van partijen buiten de Europese Unie waarmee Daoud Rahimi Gym samenwerkt wordt verlangd dat deze partijen uw persoonsgegevens vergelijkbaar als de Algemene Verordening Gegevensbescherming behandelen. Denk hierbij aan het EU-VS-privacyschild (Privacy Shield). EU-VS-privacyschild is een overeenkomst over de bescherming van persoonsgegevens van burgers van de Europese Unie die in de Verenigde Staten worden verwerkt.

6. PERSOONSGEGEVENS VAN WEBSITEBEZOEKERS DIE JONGER ZIJN DAN 18 JAAR

6.1. De website van Daoud Rahimi Gym en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Daoud Rahimi Gym kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 jaar is. Daoud Rahimi Gym raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat Daoud Rahimi Gym zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met Daoud Rahimi Gym op. Dan verwijdert Daoud Rahimi Gym deze informatie.

7. PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

7.1. Daoud Rahimi Gym neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

7.2. Om zo goed mogelijk aan deze verplichtingen te voldoen beveiligt Daoud Rahimi Gym uw persoonsgegevens door middel van de volgende technische beveiligingsmaatregelen:
(a) Secure Socket Layer (SSL);
(b) HTTPS;
(c) FTPS;
(d) encryptie van digitale bestanden (XTS-AES-128-codering met een 256-bits code);
(e) Wordfence Alert;
(f) gebruikersnaam om in te loggen;
(g) 2FA
(h) wachtwoord om in te loggen in de systemen van Daoud Rahimi Gym.

7.3. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met Daoud Rahimi Gym op.

8. MELDING AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

8.1. Wanneer er ondanks de door Daoud Rahimi Gym getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op de beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van uw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.

9. MELDING AAN BETROKKENE

9.1. U wordt van een eventuele inbreuk op beveiliging van Daoud Rahimi Gym op de hoogte gesteld, indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor uw persoonlijke levenssfeer.

10. BEWAARTERMIJN PERSOONSGEGEVENS

10.1. Daoud Rahimi Gym bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld dan wel op grond van de wet is vereist.

10.2 Als u een overeenkomst met Daoud Rahimi Gym heeft, dan bewaart Daoud Rahimi Gym uw gegevens in ieder geval gedurende de looptijd van de overeenkomst en de duur van de fiscale bewaarplicht die wettelijk bepaald is.

11. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

11.1. Nieuwe privacywetten of aanpassingen van huidige privacywetten houdt Daoud Rahimi Gym nauwlettend in de gaten om ook in de toekomst de privacy, van natuurlijke en rechtspersonen te kunnen waarborgen.

11.2. Daoud Rahimi Gym behoudt zich het recht om het in deze privacyverklaring opgenomen beleid in de toekomst aan te passen. Daoud Rahimi Gym raadt u daarom aan om de privacyverklaring van Daoud Rahimi Gym regelmatig te bekijken.

Contactgegevens Daoud Rahimi Gym:

Adres: Grolloërstraat 46, 9451 KC Rolde
Telefoonnummer: 0592-481433
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website: www.daoudrahimigym.nl
KvK nummer: 63216396

Hendrik Hospes

Super fitness centrum

Rawad

Wij zagen Daoud in actie bij de warming up van de kinderen tijdens een open dag van de handbalvereniging in Rolde. Hij begeleid...

Adolf Hof

Gezellig altijd een leuke sportschool met leuke gewone mensen.

Arjan Menger

Gezellige sportschool. Laagdrempelig en daarnaast erg professionele begeleiding!

Joran van Boven

Hele leuke sportschool met verschillende mogelijkheden als:groepslessen, zelfstandig sporten met OA :gewicht heffen,kracht oefe...

Françoise Martin

Deze sportschool is echt een aanrader. Kundige begeleiding en sfeer is gemoedelijk.

Robbert

Leuke plek en solide uitrusting. Accepteert dagpassen en niet te druk.

Jan Lammers

Daoud geeft je persoonlijke aandacht en let goed op de juiste houding bij de diverse toestellen. De sportschool is netjes en sc...

Hans Niemeijer

Daoud is een top gozer en heeft veel voor zijn klanten over. Hij heeft goede apparatuur en zijn groepslessen zijn goed en gezel...

Johan Weghorst

Daoud en zijn medewerkers zijn zeer gemotiveerd en vormen een hecht team. De sportschool ziet er spic en span uit na een grondi...

Richard van der Hulst

Mooie sportschool van een zeer enthousiaste ondernemer. Ruim opgezet met diverse zalen voor de diverse lessen. Aanrader!

Jacco Fluks

Daoud heeft van deze oude garage een mooie sportschool gemaakt waar het hele dorp (en omgeving) welkom is. Sporten zal nooit mi...

Roos Holwerda

Fijne sportschool met een leuk aanbod aan groepslessen. Altijd gezellig!

Marietta P.D.

Alleen maar lof voor Daoud!

Patrick Ernens

Mooie sportschool met goed begeleiding

Luukjan Kruit

Super vriendelijke en leuke sportschool!

Jelle de Rijke

Geweldige gym met zeer uitgebreide faciliteiten. Hechte club van dorpgenoten met leuke groepslessen. Echt van gigantische waard...